LAG & REGLEMENTE

Idag har Besparingsskogarna en egen lag som vi lyder under och där framgår vad vår verksamhet skall syfta till. Förutom att vi skall förvalta våra skogar skall avkastningen, vinsten, främja skogsbruket med binäringar, förbättra vägar eller gå till andra ändamål som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknarna.

Reglemente
Särna-Idre Besparingsskog regleras av lagen 1952:167 om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Enligt lagen skall det för Besparingsskogen finnas ett reglemente.

Reglemente
Jämlikt Kungl. Maj:ts brev 21 mars 1873 fastställde Konungens befallningshavare i Kopparbergs län det första reglementet för förvaltningen av Särna skogsmedelsfond den 22 november 1876. I anslutning till innehållet i Kungl. Maj:ts brev 27 juni 1879 bildades sedermera besparingsskogens avkastning Särna sockens med Idre kapellag skogsmedelfond. Det första gemensamma reglementet rörande besparingsskogens och skogsmedelsfondens vård och förvaltning blev fastställt den 31 augusti 1889.

Lag
Här kan du läsa lag (1952:167) om allmänskogar i Norrland och Dalarna.

Bilagor