DELÄGARE

I samband med storskiftet fick alla markägare i Särna-Idre skog efter hur mycket uppodlad mark de hade i sin ägo. Idag är vi ca 750 delägare.

Som delägare i Särna-Idre Besparingsskog har du möjlighet att påverka Besparingsskogens utveckling och framtid. Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Jordägarstämmor äger rum två gånger om året, i maj och i slutet av november.

Som delägare i Besparingsskogen får du ta del av näringsbidrag, projekt, utbildningar,
skogsbruksplaner genom pc SKOG, jakt och fiskekort till förmånliga villkor och priser andra bidrag som beslutas på stämman.

I slutet av år 2014 består Besparingsskogen av:
Antal fastigheter med jordtal: 742
Antal delägare i SIB: 881 inkl dödsbon, personnummerlösa samt adresslösa.
Antal kvinnor: 272
Antal män: 454
Summa: 726

Utbor: 685
Delägaren är egentligen den fysiska skogsfastigheten. Den kan ägas av en eller flera personer.

Bilagor