ALLMÄNHET

Vi har valt att ha en sida som vi kallar för ” Allmänhet”. Särna-Idre Besparingsskogs verksamhet rör inte bara våra delägare utan även ortsbefolkningen. Bakgrunden till det finns i vår historia. Här kan Du ta del av den:

Särna-Idre Besparingsskog bildades i slutet av 1800-talet för att främja samhällsutvecklingen. Tack vare besparingsskogen gavs möjlighet till en positiv samhällsutveckling och sockenborna och bygden kunde resa sig ur den besvärliga fattigdom som härskade under  nödåren på 1800-talet.   Vid storskiftet under senare delen av 1800-talet inom Kopparbergs län avsattes på förslag av länsstyrelsen samt beslut av Kungl Maj:t vissa delar av avrösningsjorden inom Älvdalen, Särna, Idre, Orsa, Lima, Transtrand, Svärdsjö, Enviken och Svartnäs – i regel en tredjedel – av de socknarna tilldelade skogsanslagen som besparingsskogar för de vederbörande socknemännen gemensamt.

Särna-Idre Besparingsskog bildades 1879 och består av cirka 43 000 ha skogsmark belägen mellan Fuluälven i väster och en linje i öster mellan Älvdalens sockenråd strax nv om Rånäs i söder till vattendraget Hållflokällan i norr samt mellan Hållflokällan och Fuluälven i norr och längs älvdalsråd mot transtrandsråd i söder. Besparingsskogen är högt belägen, ca 550 meter över havet, med toppar uppemot 800 meter och består av cirka 70procent produktiv skogsmark. Skogsvårds- och vägarbeten under 1900-talet har inneburit en märkbar tillväxtökning och ett omfattande vägnät till nytta för en fortsatt positiv samhällsutveckling inom Särna och Idre socknar i framtiden.

Sedan 1974 samarbetar Särna-Idre Besparingsskog med Älvdalens Besparingsskog inom förvaltning och administration.  1994 lades Besparingsskogens egen verkstad och vägavdelning ner och idag sköts allt på entreprenad av i första hand lokala entreprenörer. För att fortsätta tidigare generationers fina arbete med utveckling av Besparingsskogen togs det fram en ny skogsbruksplan 2009, den nya skogsbruksplanen möjliggör ett ännu mer miljöinriktat skogsbruk med högre avkastningar och bibehållen vacker natur.

Det finns flera bidrag som allmänheten kan söka, ta gärna del av dem i den bifogade filen.

I vårt reglemente finns en paragraf som lyder:
15 §
Inkomst som inte är kapitalinkomst enligt 17 § lagen (1952:167) om allmänningsskogar
i Norrland och Dalarna skall efter jordägarstämmans beslut tas i anspråk för följande ändamål:
4. För främjande av jord- och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för annat ändamål, som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknen.