VATTENKRAFTEN

Besparingsskogens andra verksamhet är kraften. Tillsammans med Älvdalens Besparingsskog förvärvades  2012 sex vattenkraftverk av Fortum. Detta genom ett då nybildat bolag, ÄSI  Kraft AB. Bolaget ägs till 70 % av Älvdalens  Besparingsskog och 30 % av Särna-Idre Besparingsskog.  Tre av vattenkraftverken såldes under hösten 2012 och nu äger ÄSI Kraft  AB Lemmåns i Särna, samt två vattenkraftstationer i Ryssa, Mora.

ÄSI Kraft AB köpte 2014 100% av aktierna i AB Rots Övre Kraftverk. Bolaget ägdes till 50% var av  Älvdalsträ AB och Älvdalens Besparingsskog. Samtidigt köpte ÄSI Kraft AB genom fastighetsreglering Rots Nedre Kraftverk av Älvdals trä AB. Förändringar av detta har skett under vintern 2022 och ta gärna del av den bifogade filen till höger för mer information angående detta.

Vederlagskraft Besparingsskogen får dessutom varje år en viss mängd vederlagskraft (intrångsersättning) från Båthusströmmen och Trängslets kraftverk. All energi som kraftverken producerar säljs till Fortum på marknadsmässiga priser.


 

 

Bilagor