BIDRAG SÄRNA

Särna Jordägare har fastställt följande bidragsnormer för år 2023:

Utskrivbar PDF Bidrag Särna 2023

Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogsfastigheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jordtal (grader) inom respektive skifteslag. Årligt bidrag maximeras till 40.000 kronor per skogsägare och år. Dessa bidrag utbetalas efter av Besparingsskogen prissatta, förbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder.

Till ungskogsröjning (huggklasserna R1 och R2 enligt aktuell skogsbruksplan eller enligt Skogsstyrelsens rekommendation) med 100% av kostnaden. Röjningen skall dock omfatta minst 500 röjda stammar per ha. Delägare som önskar erhålla röjningsbidrag år 2024, skall till jordägarnämnden anmäla den planerade röjningsarealen senast den 30 september 2023.

Till markberedning med 75% av kostnaden. För erhållande av bidrag till markberedning skall samordning ske genom Besparingsskogens personal. Anmälan av markberedning och förbeställning av plantor skall göras senast 28 februari 2023.

Max kostnad for markberedning: under 5 ha 2 100 kr/ha

Max kostnad for markberedning: över 5 ha 1 900 kr/ha

Till plantor, plantering, frö och sådd med 75% av kostnaden. Planteringen och sådden skall utföras enligt skogsvårdslagen §§ 5 och 6. Bidrag utbetalas med 75 % av 2,55 kr per planterad planta. Max 2300 plantor/ha.

Till hyggesrensning, förrensning med 75% av kostnaden för områden där behov föreligger och redovisats i avverkningsanmälan.

Rågångsupptagning med 75 % av kostnaden för skiften markerade i skogsbruksplanen. Max kostnad för rågångsupptagning är 2 000 kr/km. Arbetet skall inkludera röjning/rensning, målning, framtagning av rösen, rågångspålar, samt uppsättning av desamma i alla hörn, rösen och bilvägspassager. Andra kostnader som kan härröras till rågångsupptagningen ersätts ej. Markägaren ansvarar för kontakter med rågrannar.

Av anslag till jordbruk skall följande bidragsnormer gälla:

Av anslaget till jordbruk ”gödning och utsäde” bidrag utgår med 50% av redovisad kostnad exkl mervärdeskatt.

Bidrag till jordbrukskalk utgår med 100% av redovisad kostnad exkl mervärdeskatt.

Bidrag till veterinär utgår med 75% av redovisad kostnad exkl mervärdeskatt, gäller ej häst och hund.

Bidrag utbetalas endast for djur som berättigar till kreatursbidrag.

Kreatursbidrag utgår för:
Kor 1 500 kr/djur och år
Kalvar, får och getter 700 kr/djur och år

Otillbörligt utnyttjande av bidragen medför återbetalningsplikt.

 

Sidan uppdaterad av Anna 2023-02-13.