BIDRAG IDRE

 

Idre Jordägare har fastställt följande bidragsnormer för år 2023:

Utskrivbar PDF Bidrag Idre 2023

Skiftesbidrag utgår till bysamfällighetsföreningarna. Bidraget utbetalas efter redovisning av föregående års räkenskaper och föreningens sammansättning.

Skiftesbidrag som anslagits för verksamhetsåret 2022 skall av samfällighetsförvaltningen vara uttagna senast 2023-12-31. Om så icke sker återgår för året avsatt bidrag i ny räkning.

Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogsfastigheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jordtal (grader) inom respektive skifteslag. Årligt bidrag maximeras till 70 000 kr per fastighet/ägare och år. Dessa bidrag utbetalas efter Besparingsskogen prissatta, förbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder.

Den 31 januari är sista inlämningsdag for fakturor och bidragsansökningar gällande året innan.

Till ungskogsröjning (huggningsklasserna Rl och R2 enligt aktuell skogsbruksplan eller enligt Skogsstyrelsens rekommendation) med 100% av kostnaden. Röjningen skall dock omfatta minst 500 röjda stammar per ha.

Till markberedning med 100% av kostnaden. För erhållande av bidrag till markberedning skall samordning ske genom Besparingsskogens personal.

Anmälan av markberedning och förbeställning av plantor skall göras senast den 28 februari 2023.

Till plantor, plantering, frö och sådd med 100% av kostnaden. Planteringen och sådden skall utföras enligt skogsvårdslagen § 5 och 6.

Om skogsägaren utför arbetet utgår 2,55 kr/planta (inkl plant).

Till hyggesrensning, förrensning med 100% av kostnaden for områden där behov föreligger och redovisats i hyggesanmälan.

Förröjning/underröjning i gallring med 100% av kostnaden.

Rågångsupptagning med 100 % på skiften markerade i skogsbruksplanen. Arbetet skall inkludera röjning/rensning, målning, framtagning av rösen, rågångspålar, samt uppsättning av desamma i alla hörn, rösen och bilvägspassager. Andra kostnader som kan härröras till rågångsupptagningen ersätts ej. Markägaren ansvarar för kontakter med rågrannar.

Ersättningen är 2000 kr/km om skogsägaren själv utför arbetet.

Om skogsvårdsföretag anlitas utgår timersättning.

Bidrag 1 500 kr ges till delägare vid dokumenterad och erhållet bevis för genomförd kurs i motorsågsutbildning. Bidraget kan även betalas ut till maka/make, sambo, barn, barnbarn, arvinge.

Av anslaget till jordbruk skall följande bidragsnormer gälla:

För djur: 1500 kr/ko
700 kr/ får, getter, kalvar
Veterinär och semin: 75% av kostnaden exkl mervärdeskatt. Gäller ej hund.
Åker:  1 500 kr/ha brukad åker ( ej betesmark).
Bete: 1 500 kr per ha, bete eller maskinell putsning.
Dikning: Max 35 000 kr per objekt på åkermark (exkl mervärdesskatt) OBS ! Ansökan skall göras före.
Stängsel: 100% till material mot kvitto och gäller på åbodelningsmark.

 

Sidan uppdaterad av Anna 2023-02-13.