CERTIFIERING

Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar är gruppcertifierade enligt PEFC (PEFC/05-22-19) under Skogscertifiering Prosilvas certifieringsparaply. Ett certifieringsparaply är en gruppcertifiering för skogsägare och skogsentreprenörer. PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Systemet bygger på att hela kedjan är involverad, från skogsbruk via sågverk till möbeltillverkare. Skapat för att garantera marknaden att råvaran kommer från ett skogsbruk som bedrivs och kommer att bedrivas uthålligt. Syftet är att utveckla en ekonomisk uthållig och värdefull skogsproduktion, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.  Genom certifieringen kvalitetssäkras skogsbruket och entreprenörsverksamheten och efterföljande industriled kan garantera sina kunder och marknaden att råvaruanskaffningen sker från ett skogsbruk som bedrivs uthålligt, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

På en PEFC-gruppcertifierad skogsägare kommer bl.a. följande baskrav att ställas.

  • Naturligt förekommande växter och djur ska ges förutsättningar att fortleva långsiktigt i skogslandskapet.
  • Negativ påverkan på naturliga vattenmiljöer ska begränsas.
  • Historiskt värdefulla kulturmiljöer ska behandlas med största möjliga hänsyn.
  • Förorenade utsläpp i samband med avverkning och transporter ska begränsas.
  • Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bibehållas. En hög, varaktig och värdefull virkesavkastning eftersträvas.
  • På certifierade fastighetsinnehav skall minst 5 % av den produktiva skogsmarken avsättas för naturvårdsändamål. Åtgärder för att främja friluftsliv och estetiska värden får vidtas under förutsättning att den biologiska mångfalden inte skadas.
  • För såväl egna anställda som anställda i entreprenadföretag skall anställnings- och arbetsförhållanden följa gällande lagstiftning, och kollektivavtalets bestämmelser skall utgöra grund för överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Skogsägaren skall använda föreskrivna PEFC-villkor för virkesförsäljning och kontrollera att entreprenörer som anlitas för den egna driften har entreprenörscertifikat eller bevis om entreprenörscertifikat.
  • Skogsägaren accepterar kontroll av att standarden följs både från Skogscertifiering Prosilva AB och från extern tredjeparts certifierare.

Vill Du veta mer om Certifiering är det Håkan som jobbar med det hos oss:

HÅKAN LISSMAN
Samordnings-System och råvaruansvarig ÄB, SIB
0251-59 74 72
Länkar: www.pefc.se                        www.skogsstyrelsen.se

Bilagor