OM BESPARINGSSKOGEN

Välkommen till Särna-Idre Besparingsskog.
I Älvdalens kommun bildades två Besparingsskogar i slutet av 1800-talet. Det var och är fortfarande Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Vi har idag en gemensam förvaltning och förvaltare. Anledningen till bildandet var att befolkningen levde under mycket svåra förhållanden, ibland så svåra att människor svalt ihjäl. Man såg en möjlighet att i samband med arbetet med storskiftet få till stånd gemensamt ägda skogar, besparingsskogarna, där alla fick del av avkastningen. Marken delades samtidigt in i skiften som blev privat skogsmark och statlig mark, nuvarande Svea skog. Grovt sett blev 1/3 besparingsskog, 1/3 statlig mark och 1/3 privat mark.

Avkastningen skulle i första hand täcka kostnader för att förvalta och bevaka skogen, samt för åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Dessutom så skulle avkastningen användas för att på olika sätt utveckla bygden och underlätta för befolkningen.Utvecklingen av bygden tog fart och inom kort hade Älvdalen utvecklats bort från ett fattigsamhälle till ett modernt samhälle. Även idag har Besparingsskogarna ett stort och viktigt inflytande på bygden och fungerar på många sätt som den motor som garanterar folket i bygden en fortsatt positiv utveckling.

Besparingsskogen grundar sin verksamhet på tre saker: Skogen, Kraften och Kapitalet. Dessa ger tillsammans avkastning varje år.

Som delägare i Besparingsskogen  ingår Du i organisationen.
Att gå på jordägarstämmorna ger dig möjlighet att vara med och påverka Besparingsskogens framtid och utveckling. Därmed även din egen och kommande  generationers utveckling. Älvdalen och Särna-Idre består av två olika Besparingsskogar.  Älvdalens Besparingsskog och Särna-Idre Besparingsskog. Dessa är uppbyggda på samma sätt.  Skillnaden är att det finns två jordägarnämnder i den norra delen – en för Särna och en för Idre. De har en allmänningstyrelse. Älvdalen har en jordägarnämnd och en allmänningstyrelse.  Det är samma förvaltare och gemensam organisation för båda Besparingsskogarna.

Besparingsskogarna lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.  Grunden för verksamhetens förvaltning finns i Reglementet. Några av besluten fattas på  jordägarstämmorna som hålls två gånger per år.  Alla delägare i Besparingsskogen kan gå  på stämmorna och rösta.

I trettioförsta paragrafen Nuvarande lydelse kan man läsa:  Ordinarie jordägarstämma skall hållas två gånger om året,  den första i maj,  vårstämman,  och den andra i november, höststämman. På vårstämman skall framläggas  allmänningsstyrelsens och  ekonominämndernas förvaltningsberättelser för det förflutna  kalenderåret jämte därvid fogade redovisningar samt revisorernas berättelser för samma år.
Vid stämman skall avgöras frågorna om beviljade av ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna  för den tid förvaltningsberättelserna omfattar. På höststämman skall för prövning och fastställelse framläggas allmänningsstyrelsens och jordägarnämndensförslag till inkomst- och utgiftsstat för nästföljande kalenderår.

Du som är delägare kan delta på stämmorna och vara med och påverka besluten och Besparingsskogens framtid och utveckling. Alla delägare har motionsrätt. Motioner lämnas in till allmänningsstyrelsen. Om motionen är av sådan karaktär att den rör gemensamma angelägenheter för delägarna kan den behöva tas upp på stämma för beslut. Lämna in motionen till allmänningsstyrelsen  i god tid. Allmänningstyrelsen beslutar sedan om motionen måste tas upp på stämman. Bidragsansökningar görs till Jordägarnämnden.
Ta gärna kontakt med oss på Besparingsskogen så berättar vi mer.

Telefon till växeln:
0253-100 07 Särna-Idre
0251-106 95 Älvdalen

 

 

Bilagor