AVVERKNINGSPLANERING

Innan avverkningen kan börja är det mycket planering. Det kallas avverkningsplanering. Som planläggare har man ett stort ansvar att bedöma hur man ska bruka marken så effektivt som möjligt idag och samtidigt bevara det gamla. Det gäller att ta miljöhänsyn, få fram virke till produktion och samtidigt hitta lämpligaste metoden att återbeskoga för olika områden. Åtgärder för dessa lösningar samlas så småningom i den färdiga produkten – ett traktdirektiv för varje avverkningsområde. Med detta jobbar Christopher Hallström, Jonas Hårdén och Stefan Mattsson. Stefan finns på kontoret i Särna och arbetar tillsammans med Christopher med Särna-Idre Besparingsskogar. Jonas finns på kontoret i Älvdalen och planerar tillsammans med Christopher för Älvdalens Besparingsskog och Norra Venjans Besparingsskog. De har ansvar för sina respektive områden medan Christopher har det övergripande ansvaret. På vintern arbetar Jonas och Stefan med att förbereda för barmarkssäsongen fältarbete.

 Målet är att det hela tiden ska finnas en traktbank, en så kallad pott med färdiga trakter som ska räcka ett och ett halvt år framåt i tiden. Det gäller att ligga långt fram i tiden och vi försöker planera mer än vad som avverkas, för att det ska finnas valmöjligheter. Per-Olov Persson som är drivningsansvarig planerar budget utifrån vad som finns i potten. Vilka områden i potten som sedan väljs ut av Per-Olov styrs bland annat av efterfrågan på olika sortiment, väder och så vidare. Det är Håkan Lissman som bedömer hur virkesmarknaden ser ut och vad som ska säljas.

Innan man har kommit så långt måste fältplanerarna göra sitt jobb. Andreas Berglund och Christer Lindgren är fältplanerare på ÄB. Deras arbete består av att gå igenom de förplanerade trakterna på plats i skogen, snitsla gränser och märka ut sådant som ska sparas för kultur- och naturvård, samt bedöma vilka skogliga åtgärder som ska utföras. Arbetet är detsamma hos SIB fast där är det Stefan som sköter planläggningen även i fält.

Allt vi gör registrerar vi i handdatorn, filen förs sedan över från handdatorn till kontorsdatorn. Sedan är det dags för nästa steg. Jonas och Stefan renritar kartorna i VSOP (datasystem för operativ planering i skogsbruket) utifrån de uppgifter fältplaneringen har gett i skogen. Sedan görs en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det sista steget innebär att den färdiga produkten – traktdirektivet lämnas till drivningsansvarig. Han kontaktar entreprenören och traktdirektivet förs över digitalt till skogsmaskinens dator. Maskinen kan tack vare GPS orientera sig efter kartans linjer, oavsett årstid och väderlek. När åtgärderna är genomförda är det dags för Jonas och Stefan att ajourhålla Besparingsskogarnas skogsbruksplaner och föra in de nya uppgifterna. Det är hos planerarna allt börjar och slutar.

Det är Christoper ni skall prata med om ni har frågor angående avverkningsplanering


CHRISTOPER HALLSTRÖM
Produktionsledare planering ÄB, SIB, Norra Venjan
direktnr: 0251 – 59 74 70

Bilagor