SKOGSGÖDSLING

Gödsling – En lönsam investering

Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar har valt att gödsla sina egna marker. Vi har gödslat bestånd i gallringsskog och även ca 10 år före slutavverkning. Vid skogsgödsling tillför man näringsämnen, främst kväve. Avsikten är att höja markens produktionsförmåga. Det är viktigt att välja rätt ståndort, rätt gödselmedel och rätt gödselgiva. Klimatet förändras vid utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser vilket leder till ett varmare klimat. Växande skog motverkar detta genom att träd binder koldioxid i form av ved och andra växtdelar. Genom att gödsla på ett hektar binds cirka 10 ton koldioxid.