AVVERKNING

Rätt sortiment, rätt volym och i rätt tid
Älvdalens Besparingsskog har en avverkningsplan som löper över en tioårsperiod. Planen har ett årligt uttag på 75 000 m3fub i slutavverkning och 20 000 m3fub i gallring. Virket levereras till olika köpare i regionen. Skogsinnehavet finns dokumenterad i en grön skogsbruksplan.  Den brukade skogsarealen uppgår till cirka 54 000 hektar produktiv skogsmark.

Per-Olov Persson arbetar som produktionsledare och ansvarar för avverkningarna på de tre besparingsskogarna: Älvdalen, Särna-Idre och Norra Venjans Besparingsskogar. Med utgångsläge av vad som finns i traktbanken som traktplanerarna tagit fram lägger P-O budget och en avverkningsplan för de tre Besparingsskogarna. Varje höst kontrakteras kommande års virkesvolymer hos olika kunder. P-O ansvarar för att kunderna får rätt sortiment, rätt volym och i rätt tid. Avverkningsplanerna påverkas av hur produktionen i avverkningarna fortlöper, hur utfallet av de olika sortimenten blir i förhållande till de planerade, väderlek eller andra faktorer. Uppföljningar på produktionsmål och leveransplan görs för att nå våra mål. Det är viktigt att vi levererar det som avtalats och då behöver avverkningsplanen justeras efterhand.

P-O upphandlar avverkningstjänster och har fyra entreprenörer kontrakterade inklusive Älvdalens Utbildningscenter. Ibland är det sex maskingrupper igång samtidigt. Inför varje trakt som ska avverkas, vidtas olika åtgärder före avverkning. Det kan vara en virkesorder som upprättas via SDC, maskinGIS, traktkarta, traktdirektiv, vältlappar, apteringsinstruktioner och prislista till apteringsdatorn för aktuella kunder som skickas ut till maskinlagen. Andra åtgärder kan vara trampning, säkerhetsinstruktioner vid kraftledning, kontakter med vägansvarig för vägunderhåll eller tillstånd. Transportorder skickas till transportör när det är dags för frakt av virket till kunderna. Väglager redovisas varje vecka för varje Besparingsskog till de olika kunderna och vägansvarig. Det är en daglig kontakt med transportör och våra entreprenörer.

Det är stora värden i virket som avverkas. En maskingrupp kan hantera virke för ett värde uppemot 30 miljoner kronor under ett år. Goda kunskaper i aptering är därför viktigt för att få ut högsta virkesvärdet. Dagliga kontroller av mätutrustningen krävs, så att den är rätt kalibrerad. Mäter skördaren fel eller om virket apteras fel riskerar man att tappa stora värden på kort tid. Därför görs under tiden avverkningen pågår uppföljningar på virkeskvalitet, mätningar av diameter och längd, både från avverkningslaget och när det är inmätt vid industri.

perolov_persson

PER-OLOV PERSSON
Produktionsledare Drivning Älvdalen, Särna-Idre och Venjans Besparingsskogar
0251-59 74 78

Bilagor