JORDÄGARNÄMND

Till gagn för delägare och bygden!

Jordägarnämnden väljs av jordägarstämman.

Nämndens uppdrag är fördela en del av Besparingsskogens överskott till nytta för delägarna och bygden, i enlighet med aktuella lagar, fastställt reglemente samt stämmobeslut.

Besparingsskogens delägare kan ta del av bidrag till skogsvård, ofta med upp till 100% av kostnaden, till exempel för:

  • Markberedning
  • Plantering
  • Plantor
  • Hyggesrensning
  • Rågångsupptagning
  • Skyddsdikning
  • Röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Älvdalens invånare. Besparingsskogen utför löpande vägunderhåll som sommar- och vinterväghållning såväl som nybrytning  av vägar.

Bidrag ges även till bland annat jordbruk, djurhållning, föreningsliv och drift av bystugor.

Jordägarstämma hålls två gånger per år, höst och vår. På höststämman fastställs budget och villkor för olika bidrag för det kommande året.

Se Bidragsvillkor 2023 för aktuella bidrag och villkor.

Ordförande
Roland Back
Vice ordf
Anna Beronius

Ledamöter
Kjell Halvarsson
Torbjörn Fält
Anna Thunell
Susann Persson Sjögren
Anna Axelsson

Suppleanter
Ing-Marie Bergman
Tommy Jågas
Erik Estenberg

Sidan uppdaterad av Anna Beronius 2023-07-06.