JORDÄGARNÄMND

Till gagn för delägare och bygden!

Jordägarnämnden väljs av jordägarstämman. Nämnden har till uppgift att fördela Besparingsskogens överskott som ska komma delägarna och bygden tillgodo i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

Besparingsskog är berättigade till kostnadsfri skogsvård när det handlar om bland annat:
– markberedning
– plantering
– plantor
– hyggesrensning
– rågångsupptagning
– skyddsdikning
– röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Älvdalens invånare. Vi jobbar med allt från att bryta nya vägar till sommar- och vinterunderhåll av dessa. Vi ger även bidrag till upprustning av kulturmiljöer, djur- och jordbruksbidrag samt föreningsbidrag. Det finns även ett bidrag som heter Drift av Bystugor och Samfälligheter.

Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete.

Ordförande
Roland Back
Vice ordf
Anna Beronius

Ledamöter
Kjell Halvarsson
Torbjörn Fält
Anna Thunell
Susann Persson Sjögren
Anna Axelsson

Suppleanter
Ing-Marie Bergman
Tommy Jågas
Erik Estenberg