NATUR- & KULTURMILJÖVÅRD

Vi vårdar skogens alla värden.
Älvdalens Besparingsskog strävar efter att förena ett bra skogsbruk med sociala-, ekologiska-, kulturella- och ekonomiska intressen. Skogen är källan till våra träråvaror, samtidigt som den utnyttjas för friluftsliv, rekreation och jakt. Skogen står också för liv och biologisk mångfald.

Skogen ska brukas så att växt och djurarter, som naturligt förekommer i skogen, ges förutsättningar att fortleva under naturliga former samt i livskraftiga bestånd. Skogslandskapet ska samtidigt ge goda möjligheter för människor att uppleva naturen och bedriva jakt, fiske och övrigt frilufts-liv. Skogsvårdslagen uttrycker att virkesproduktionen ska gå hand i hand med naturvårds-hänsynen.

Älvdalens Besparingsskog skapar utrymme för både hög virkesproduktion och områden med höga naturvärden. Det innebär i praktiken både ett högintensivt skogsbruk i de områden som brukas till skogsproduktion och ett avstående från att bruka skogsmark i till exempel nyckelbiotoper och värdefulla naturskogar. Nyckelbiotoper och värdefulla naturskogar lämnas helt utanför normala skötselprogram.

Älvdalens Besparingsskog är sedan 2006 PEFC-certifierade. Inom ramen för certifieringen görs avsättningar för naturvården. Älvdalens Besparingsskogs skogsmark finns dokumenterad i en grön skogsbruksplan, där skogen är beskriven både ur skogsbruks- och naturvårdssynpunkt. Förutom beståndsdata så som beståndsålder, vilka trädslag som är representerade, hur mycket det växer, hur stor virkesvolym det finns i olika skogsbestånd m.m. så beskrivs också vilka områden som ska avsättas till naturvård och hur de ska skötas. Den hänsyn vi visar idag ger morgondagens skog.

Skogsvårdslagen, (SVL) är den lag som styr skötsel av skog, såsom frågor om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning m.m. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Utfärda förbud mot avverkning eller andra skogsbruksåtgärder som strider mot föreskrifter i SVL. SVL uttrycker samhällets krav på skogsägaren. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet som i samråd med skogsägaren ser till att lagen följs.

Naturvårdsbränning sommaren 2021 på Älvdalens Besparingsskog
Norr om sjön Uppdjusen i Älvdalen utförde Älvdalens Besparingsskog sommaren 2021 två naturvårdsbränningar på sina marker med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).
Ta gärna del av mer information i filen till höger.

Vill Du veta mer om Natur och Kulturvård på Besparingsskogarna är det Håkan som jobbar med det hos oss:

HÅKAN LISSMAN
Samordnings-System och råvaruansvarig ÄB, SIB
0251-59 74 72

Bilagor