VATTENKRAFTEN

Besparingsskogens andra verksamhet är kraften. Idag är Älvdalens Besparingsskog delägare i två vattenkraftverk inom socknen: 50 procent i Väsa kraftverk och 33 procent i Blybergs kraftverk.

Tillsammans med Särna-Idre Besparingsskog förvärvades under hösten  2012 sex vattenkraftverk av Fortum. Detta genom ett nybildat bolag, ÄSI  Kraft AB. Det nybildade bolaget ägs till 70 % av Älvdalens  Besparingsskog och 30 % av Särna-Idre Besparingsskog.  Tre av vattenkraftverken såldes sedan och nu äger ÄSI Kraft  AB Lemmåns i Särna, samt två vattenkraftstationer i Ryssa, Mora.

ÄSI Kraft AB köpte i april 2014 100% av aktierna i AB Rots Övre Kraftverk. Bolaget ägdes till 50% var av  Älvdalsträ AB och Älvdalens Besparingsskog. Samtidigt köpte ÄSI Kraft AB genom fastighetsreglering Rots Nedre Kraftverk av Älvdals trä AB.
Ta gärna del av  PDF filen som heter Kraftverkspresentation 2014.

Vederlagskraft Besparingsskogen får dessutom varje år en viss mängd vederlagskraft (intrångsersättning) från Trängslets kraftverk som även det ligger inom socknen. All energi som kraftverken producerar säljs till Fortum på marknadsmässiga priser.

 

 

Bilagor