SKOGSVÅRDSBIDRAG

Besparingsskogen lämnar bidrag till fastighetsägare för skogsvård.
Det handlar om: ungskogsröjning, markberedning, hyggesrensning, frösådd, plantering, skyddsdikning och rågångsupptagning.
Generösa bidrag som i många fall lämnas med 100%.
Ett bra tillfälle att ta hand om skogen.

Ansökan om bidrag lämnas till Besparingsskogen.

Se även aktuella bidragsvillkor.

Så här gör du om du vill söka bidrag för skogsvårdsåtgärder;

• MARKBEREDNING
Markberedning som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt. I samband med anmälan förbeställs plantor på plantskolan så att de blir leveransklara året efter markberedningen. Fyll gärna i ansökan tillsammans med den virkesköpare som ansvarat för avverkningen. Använd blanketten här intill.

• RÖJNING.
Bidrag lämnas till ungskogsröjning efter kostnadsbedömning av Älvdalens Besparingsskog. Ungskogsröjning som ombesörjs av Besparingsskogen utförs kostnadsfritt för skogsägaren.
Fyll i ansökningsformuläret Röjning och bifoga karta på avdelning samt avdelningsbeskrivning innehållande areal och ståndortsindex. Skicka det till Besparingsskogen.

• FÖRRÖJNING
Bidrag lämnas till förröjning i gallring och slutavverkning med 1000 kr/ha där behov föreligger.
Fyll i ansökningsformuläret Förröjning och bifoga karta senast 4 veckor efter utförd åtgärd.

• RÅGÅNGSUPPTAGNING
Rågångsupptagning utförd av entreprenör anvisad av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för markägaren.
Om markägaren själv vill utföra arbetet fyll i ansökningsformuläret Rågång och bifoga karta över utförd åtgärd.
Kontakta alltid Älvdalens Besparingsskog innan arbetet påbörjas.

 

Sidan uppdaterad av Esmeralda 2023-09-20.


Bilagor