DELÄGARE

I samband med storskiftet fick alla markägare i Älvdalen skog efter hur mycket uppodlad mark de hade i sin ägo. Idag är vi ca 1450 delägarfastigheter och 1750 delägare.  Den fysiska skogsfastigheten kan ägas av en eller flera personer.

Som delägare i Älvdalens Besparingsskog har du möjlighet att påverka Besparingsskogens utveckling och framtid. Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Jordägarstämmor äger rum två gånger om året.

Som delägare i Besparingsskogen får du ta del av näringsbidrag, jakt och fiskekort till förmånliga villkor och priser samt andra bidrag som beslutas av stämman.

 

Bilagor