DELÄGARE

I samband med storskiftet fick alla markägare i Älvdalen skog efter hur mycket uppodlad mark de hade i sin ägo. Idag är vi ca 1500 delägare.

Som delägare i Älvdalens Besparingsskog har du möjlighet att påverka Besparingsskogens utveckling och framtid. Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Jordägarstämmor äger rum två gånger om året, i maj och i slutet av november.

Som delägare i Besparingsskogen får du ta del av näringsbidrag, projekt, utbildningar,
skogsbruksplaner genom pc SKOG, jakt och fiskekort till förmånliga villkor och priser andra bidrag som beslutas på stämman.

Delägaren är egentligen den fysiska skogsfastigheten. Den kan ägas av en eller flera personer.

Bilagor