DRIFT AV SAMFÄLL. & BYSTUGOR

Det  finns ett bidrag på Älvdalens Besparingsskog som nu heter Drift av samfälligheter & bystugor. Tidigare Projekt i Byarna.

Bidrag ges framförallt till drift av samfälligheter och bystugor. Bidragsnivån ska ligga i paritet med storlek och aktivitet i föreningen. Vid beslut angående bidrag ska resultat och balansräkning analyseras. Föreningar ska deklarera för det bidraget som ges för att anses avdragsgillt. En arbetsgrupp utsedd av Jordägarnämnden beslutar om fördelningen.

Ansökan lämnas senast 1/6 det år ansökan gäller till Älvdalens Besparingsskog. Ansökan skall kompletteras med budget för innevarande år samt årsredovisning från föregående år bestående av verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och balansrapport, protokoll från årsstämma samt kopia av deklarationen.
Om restriktioner gällande Covid-19 förhindrar möte: Ni kan ansöka som vanligt och lämna in kompletteringar när ni haft årsmöte.

Beviljat bidrag som inte använts enligt ansökan kan komma att återkrävas delvis eller i sin helhet, alternativt kan framtida bidrag komma att reduceras.

Bidrag får enbart användas för ändamål som sammanfaller med Besparingsskogens reglemente §15 punkt 4 ”För främjande av jord och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för annat ändamål som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknen”. Missbruk av detta medför återbetalningsskyldighet.

Jordägarnämnden beslutar om fördelningen. Fördelningen av de största bidragen redovisas i årsredovisningen.

Kontakta Annelie Norin om du har frågor på detta 0251-597475

Välj PDF (till höger under Bilagor) skriv ut och fyll i. Lämna in!
Tips! det finns flera Webläsare. Har du problem med tex. Explorer kan du välja Google Chrome.

 

 

 

 

Bilagor