JORDÄGARNÄMND

Till gagn för delägare och bygden!

Jordägarnämnderna väljs av jordägarstämman. Särna har en jordägarnämnd och Idre en.  Nämderna har till uppgift att fördela Besparingsskogens överskott som ska komma delägarna och bygden tillgodo i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete.

Särna Jordägarnämnd
Stefan Matsson, ordförande
Lena Leonardsson, v.ordf.
Yngve Hedlund
Ingemar Hermansson
Sören Nygårds
Ole Spånberg
Tomas Dahlgvist

Suppleanter
Ola Jönsson
Stefan Mokvist
Ulla Back Olsson
Björn Hermansson

Idre Jordägarnämnd
Jan Larsson, ordf.
P-G Nilsson, v.ordf.
Sivert Jonsson
Sören Karlsson
Stefan Korssjön
Agne Olsson

Suppleanter
Kent Eriksson
Torbjörn Nilsson
Knut Eriksson

 

 

Bilagor