SKOGSVERKSAMHET

Skogen är Älvdalens Besparingsskogs ursprung och bedrivs idag som ett storskaligt skogsbruk med en modern maskinpark.  Det som ytterst styr verksamheten på Besparingsskogarna är Reglementet. Där står bland annat:  ”Besparingsskogen skall förvaltas för att långsiktigt ge en god avkastning. Skogsmarken med växande skog skall skötas på lämpligt sätt för att få jämn avkastning.” Huvudmålen för Besparingsskogarnas skogsdel är därför att sköta skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt och se till att avkastningen på skogskapitalet är god.

För att åstadkomma en långsiktig och jämn avkastning på skogen måste man veta vilken skog man har att arbeta med. Därför är beståndsregistret något av hjärtat i verksamheten. Registret uppdateras genom laserscanning. Det var förresten Älvdalen och Särna-Idre som var först i världen med att använda det i stor skala!

Produktionsmål och miljöhänsyn går hand i hand. Den brukade skogsarealen i Älvdalen uppgår till cirka 58 000 hektar produktiv skogsmark. Målsättningen är att sköta skogen för att ge en jämn och god avkastning över tid, samtidigt som vi på ett bra sätt tar naturvårds-, kultur-, och sociala hänsyn i vårt arbete med skogen.

Fastighetssammanställning 2014-11-25

Arealer                         Hektar                     %
Produktiv skogsmark    57 917                    78%
Hänsynsmark                     691                       1 %
Myr/kärr/mosse             15 010                    20%
Berg/hällmark3                  36                       0%
Inägomark                         69                       0%
Väg och kraftledning        585                       1%
Övrig areal                         365                       0%

Summa landareal        74 673
Summa vatten                2 418

Virkesförråd m3sk
Tall                  4 171 900        79 %
Gran                   833 300        16 %
Lövträd              208 500        4 %
Contorta               60 800        1 %
Totalt              5 275 500

Medelbonitet per hektar är 3,7 m3sk
Volymtillväxt per år är ca 190 000 m3sk
Skogsbilvägar 150 mil
Avsättning naturvård: 10,1% plus avsättning för den vardagliga naturvårdshänsynen.

Besparingsskogen består av

Antal fastigheter med jordtal: 1473
Antal kvinnor:  748
Antal män: 1019
Summa: 1767
Utbor: 890

Delägaren är egentligen den fysiska skogsfastigheten. Den kan ägas av en eller flera personer.

 

Bilagor