JORDÄGARSTÄMMA

Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Där har delägarna möjlighet att vara med och påverka Besparingsskogens framtid och utveckling. Varje delägarfastighet har grader, andelar eller man kan även kalla det jordtal  i Besparingskogen. Den benämningen uppkom under storskiftet så jord och skog graderades i förhållande till markens bördighet. Man fick fram ett produktionsvärde. Älvdalens Besparingsskog har jordägarstämma två gånger per år. Den första i maj eller i juni, vårstämman och den andra i november, höststämman. Det är sammanlagt ca 1800 delägare.

Vid anmälan
För att underlätta upprättandet av röstlängd skall delägare, som avser  delta i stämman, anmäla detta till Besparingsskogens kontor senast dagen  innan kl 16.00.
Tele: 0251-106 95.
Anmälan efter denna tidpunkt godkännes ej! Viktigt är att om ni får förhinder och  inte kan komma på stämman, så meddela det till kontoret.

Kungörelsen med handlingar kommer i lokal press och på www.besparingsskogen.se  senast 14 dagar innan stämman.

 

 

 

Bilagor