SKOGSBRUKSPLAN

SKOGSBRUKSPLAN
Jordägarstämman hösten 2017 beslutade att under 2018 avsätta medel till en ny laserskanning av skifteslagsmarken inom Älvdalens socken. Detta innebär att ÄB inte kommer att lämna bidrag för ajourhållning av delägarnas skogsbruksplaner under 2018, då de som vill kommer att få sina planer uppdaterade genom laserskanningen.

 

 

 

Bilagor