JORDBRUK & DJUR

Bidrag för jordbruk och djurhållning är en viktig del i Besparingsskogen verksamhet och ett sätt att hjälpa till för att hålla landskapet öppet och hålla liv i den historiska kulturen.

GÖDNINGSÄMNE OCH UTSÄDE
bidrag till gödningsämnen, utsäde till vallfrö, grönfoder och certifierat korn och havre utgår med 100 % av redovisad kostnad exkl moms. Kan sökas året om. Lämna in kvitto till receptionen

EKOLOGISK GÖDNING
för ekologisk gödning på vall utbetalas dock max 1 600 kr/ha per år av godkända gödningssorter. För ekologisk gödning till insådd av vall max 1 200 kr/ha och år av godkända gödningssorter.

SPRIDNING AV FLYTGÖDSEL
bidrag till spridning av flytgödsel med 50 % av redovisad kostnad exkl moms.
Observera att… för att gödningsbidrag ska erhållas ska blanketten ”Redovisning för utbetalning av gödningsbidrag till jordbruk” lämnas till Besparingsskogens kontor.

JORDBRUKSKALK
bidrag till jordbrukskalk med 100 % av redovisad kostnad exkl moms. Kan sökas året om. Lämna in kvitto till receptionen

VETERINÄRKOSTNADER

Bidrag till veterinär, insemination och medicin enligt nedan:
Nöt, svin, får och getter 100% exkl. moms för veterinär och medicin.
Häst 50% exkl. moms för veterinär och medicin
Nöt och svin 100% exkl.moms för insemination.

Villkor för veterinärbidrag: veterinärbidrag utgår till brukare som är bosatta och folkbokförda i Älvdalens socken. Djuret ska vara stationerat i Älvdalens socken. Lokal veterinär ska användas. Bidrag utbetalas endast mot uppvisande av kvitto eller betald faktura. För bidrag till receptbelagd medicin skall veterinärs recept visas. För bidrag till receptfria mediciner skall skriftlig ordination från veterinär visas.

Veterinärskostnader Den 31 januari är sista inlämningsdag för fakturor och förrättningsunderlag från veterinär samt apotekskvitton daterade året innan! Bidrag gäller enbart lokal veterinär och medicin uttaget på  Apoteket Björnen i Älvdalen. Om du har kostnader för medicin skall kvittot och receptspecifikation från Apoteket bifogas med Apotekets anteckning om vilket djur det gäller. Då Jordägarnämnden fått förfrågan om vilka veterinärer som anses som lokal veterinär när det gäller utbetalning av veterinärvård, beslutade jordägarnämnden att det är Distriktsveterinärerna samt veterinär Bertil Jacobsson.
Utökat bidrag när det gäller veterinär from. 8/6 2016. Ta del av bifogade filen till höger som heter Veterinärklinik Rättvik.

DJURBIDRAG
djurbidrag utbetalas för djur stationerade i Älvdalens socken enligt nedan:
Mjölkkor                                     3 000 kr/st/år
Nöt över 2 år                              2 000 kr/st/år
Nöt från 6 mån till 2 år            300 kr/st/år
Tacka/Get minst 1 år               300 kr/st/år
Häst                                             300 kr/st/år
Sugga/Gylta över 1 år              1 000 kr/st/år

FÄBODBIDRAG till fäbodbidrag utgår ersättning med
Mjölkko                                          3 000 kr/st/år
Mjölkande tacka/get över 1 år   1 000 kr/st/år

Observera att… Byggnader på fäboden som ägs eller förvaltas av sökanden ska underhållas på sakkunnigt sätt med gamla metoder och byggnadsmaterial. Fäbodvallens mark ska hållas öppen på sätt som är typiskt för en fäbodvall. Djur ska hållas i fäboden sammanhängande och minst 2 månader/fäbodsäsong (15/5 – 30/9). Tillverkning på plats och saluföring av produkter från det fäbodvallens djur producerar. Fäboden ska finnas i Älvdalens socken.

Efter jordägarnämndens prövning om sökanden är bidragsberättigad under denna rubrik utgår vid bifall, utöver sedvanligt djurbidrag enligt andra regler, bidrag för djur som hållits hel säsong vid fäboden enligt ovan.

BETESBIDRAG/STÄNGSELBIDRAG
bidrag för bete och stängsel, baseras på Länsstyrelsens bidrag för markareal som uppfyller villkoren för ”grödkod 52 eller grödkod 61”. All betesmark räknas här som allmänna värden och gårdsstödet som grundstöd. Handling som visar Länsstyrelsens utbetalning ska uppvisas innan bidrag utgår.  Kan sökas året om. Lämna in underlag från Länsstyrelsen till receptionen

MARKKARTERING
bidrag till markkartering av jordbruksmark med 100 % av redovisad kostnad exkl moms. Karteringen ska innefatta kontroll av surhetsgrad och näringsinnehåll och gälla enbart brukare av åkermark. Samordning av brukarna krävs. Kan sökas året om. Utbetalning mot uppvisande av faktura

MJÖLKMASKINER
bidrag till mjölkmaskiner och elverk som används för drift av mjölkmaskin med 75 % av kostnaden exkl moms. Gäller uppgradering och i förekommande fall nya anläggningar. För att erhålla bidrag ska ansökan ställas till Älvdalens Jordägarnämnd.

NYANLÄGGNING/MODERNISERING bidrag till nyanläggning och modernisering av byggnad för djurhållning med 15 % eller den procentsats jordägarnämnden beslutar,
av den kostnad exkl moms som utgör underlag för bidrag från Länsstyrelsens lantbruksenhet.

 

Bilagor