DELÄGARE

I samband med storskiftet fick alla markägare i Älvdalen skog efter hur mycket uppodlad mark de hade i sin ägo. Idag är vi ca 1800 delägare.

Som delägare i Älvdalens Besparingsskog har du möjlighet att påverka Besparingsskogens utveckling och framtid. Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Jordägarstämmor äger rum två gånger om året, i maj och i slutet av november.

Som delägare i Besparingsskogen får du ta del av näringsbidrag, projekt, utbildningar,
skogsbruksplaner genom pc SKOG, jakt och fiskekort till förmånliga villkor och priser andra bidrag som beslutas på stämman.

Delägarantal
I slutet av 2014 såg det ut så här:
Antal fastigheter med jordtal: 1468
Antal kvinnor: 736
Antal män: 1015
Summa: 1751
Utbor: 886
Delägaren är egentligen den fysiska skogsfastigheten. Den kan ägas av en eller flera personer.

Bilagor